Chính Sách Bảo Hành Tấm Pin Mặt Trời Canadian Solar – Ku Module 1

 

 

* Lưu ý: Đây là bản dịch tham khảo từ ‘google dịch’, độ chính xác RẤT TƯƠNG ĐỐI, bài viết dừng lại ở mức độ tham khảo. Để chính xác, vui long đọc phiên bản tiếng anh bên dưới hoặc download file pdf tiếng anh. Cảm ơn Quý Độc Giả.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM TẤM PIN
MẶT TRỜI CANADIAN SOLAR KU MODULE

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2020

Tuyên bố bảo hành có giới hạn này chỉ áp dụng cho các loại mô-đun sau (“Sản phẩm”) của Canadian Solar Inc. (“Canadian Solar”): CS3K-XXXP, CS3U-XXXP, CS3W-XXXP, CS3W-XXXMS, CS3L-XXXP, CS3L- XXXMS, “XXX” trong loại thay thế đầu ra định mức của mô-đun ( Pmax ), ví dụ “CS3K-300P”.

Tuyên bố Bảo hành Có giới hạn này không áp dụng cho các Sản phẩm được bán và lắp đặt tại Úc, Nhật Bản và Trung Quốc.

BẢO HÀNH SẢN PHẨM CÓ GIỚI HẠN TWELVE (12) NĂM

Theo các loại trừ có trong tài liệu này, Canadian Solar đảm bảo với người mua ban đầu (“Người mua”) Sản phẩm rằng Sản phẩm sẽ không có khuyết tật về vật liệu và tay nghề ảnh hưởng đến chức năng của Sản phẩm trong ứng dụng, cài đặt, sử dụng bình thường, và các điều kiện dịch vụ theo quy định trong tài liệu sản phẩm tiêu chuẩn của Canadian Solar, chẳng hạn như hướng dẫn lắp đặt và các phụ lục của nó.

Các khiếu nại theo bảo hành này sẽ chỉ được chấp nhận nếu Người mua chứng minh được rằng Sản phẩm bị trục trặc hoặc không phù hợp chỉ xuất phát từ các khuyết tật trong vật liệu và / hoặc tay nghề trong các điều kiện ứng dụng, lắp đặt, sử dụng và dịch vụ thông thường được quy định trong tài liệu sản phẩm tiêu chuẩn của Canadian Solar . Bảo hành Sản phẩm Có giới hạn này không đảm bảo công suất đầu ra cụ thể của Sản phẩm, sẽ được bảo hành độc quyền theo Bảo hành Hiệu suất Có giới hạn được nêu dưới đây.

BẢO HÀNH HIỆU SUẤT CÓ GIỚI HẠN HAI NĂM (25) NĂM

Canadian Solar đảm bảo rằng trong thời hạn 25 năm, Sản phẩm sẽ duy trì mức hiệu suất như quy định bên dưới:

  • Trong năm đầu tiên, Canadian Solar đảm bảo sản lượng điện thực tế của Sản phẩm sẽ không ít hơn 98% sản lượng điện được dán nhãn.
  • Từ năm thứ 2 đến năm thứ 25, mức suy giảm điện năng thực tế hàng năm không quá 0,55%; đến cuối năm 25, sản lượng điện thực tế không nhỏ hơn 84,8% sản lượng điện ghi trên nhãn.

Sản lượng điện thực tế của Sản phẩm chỉ được xác định để xác minh bằng Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Việc đo sản lượng điện thực tế được thực hiện bởi một cơ sở Năng lượng mặt trời của Canada hoặc bởi một viện thử nghiệm bên thứ ba được Công nhận bởi Năng lượng mặt trời Canada. Độ không đảm bảo đo của thiết bị thử nghiệm sẽ được áp dụng cho tất cả các phép đo sản lượng điện thực tế.

NGÀY HIỆU LỰC BẢO HÀNH

Ngày có hiệu lực của các bảo hành được cung cấp ở đây sẽ là ngày lắp đặt hoặc chín mươi (90) ngày sau khi Canadian Solar giao cho Người mua, tùy vào ngày nào sớm hơn.

NGOẠI LỆ

Các bảo hành có giới hạn được nêu ở đây KHÔNG áp dụng cho bất kỳ Sản phẩm nào: 1) mà Canadian Solar chưa nhận được tất cả hoặc một phần các khoản thanh toán đến hạn từ Người mua; 2) có sơ suất trong vận chuyển, xử lý, bảo quản hoặc sử dụng; 3) đã được sửa chữa mà không có sự cho phép của Canadian Solar hoặc giả mạo theo bất kỳ cách nào; 4) đã tiếp xúc với muối hoặc hóa chất bất thường; 5) đã được cài đặt không đúng cách, ứng dụng, thay đổi, dịch vụ trái phép hoặc thiết kế hệ thống không phù hợp gây ra bóng mờ liên tục cho Sản phẩm; 6) bị mất điện hoặc nước dâng, lũ lụt, hỏa hoạn, sét đánh trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc các hành vi tự nhiên khác; 7) bị rơi vỡ ngẫu nhiên, phá hoại, nổ, hành động chiến tranh hoặc các sự kiện khác ngoài tầm kiểm soát của Canadian Solar; hoặc 8) đã được di chuyển khỏi vị trí lắp đặt ban đầu.

Ngoài ra, các bảo hành có giới hạn không áp dụng cho bất kỳ sự xuống cấp nào về hình thức của Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ vết trầy xước, vết ố, rỉ sét, đổi màu hoặc nấm mốc nào) hoặc bất kỳ thay đổi nào khác đối với Sản phẩm về hình thức bắt nguồn từ sự hao mòn bình thường và rách theo thời gian của chất liệu sản phẩm. Ngoài ra, không có yêu cầu bảo hành nào có thể được thực hiện nếu nhãn sản phẩm, loại hoặc số sê-ri của Sản phẩm hiện hành đã bị thay đổi, xóa bỏ hoặc không đọc được.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Đối với Bảo hành sản phẩm có giới hạn mười hai (12 năm), nếu Canadian Solar xác minh theo phán quyết hợp lý của mình rằng Sản phẩm không tuân thủ các điều khoản của Bảo hành sản phẩm có giới hạn được quy định trong tài liệu này, thì Canadian Solar, theo lựa chọn của mình, sẽ cung cấp một trong các các biện pháp khắc phục sau: 1) sửa chữa Sản phẩm; 2) thay thế Sản phẩm bằng các sản phẩm mới có công suất điện được dán nhãn bằng hoặc vượt quá Công suất được bảo hành của Sản phẩm được thay thế (Công suất được bảo hành được định nghĩa là công suất theo hợp đồng của Sản phẩm trừ đi mức suy giảm tích lũy cho phép); hoặc 3) hoàn lại giá trị thị trường hợp lý của Sản phẩm được đánh giá dựa trên Mức lương được bảo hành tại thời điểm khiếu nại.

Đối với Bảo hành hiệu suất có giới hạn 25 năm (25) năm, nếu Canadian Solar xác minh theo phán đoán hợp lý của mình rằng Sản phẩm không tuân thủ các điều khoản của Bảo hành hiệu suất có giới hạn được nêu trong tài liệu này, thì Canadian Solar, theo tùy chọn của mình, sẽ cung cấp một trong các biện pháp khắc phục sau: 1) sửa chữa Sản phẩm; 2) thay thế Sản phẩm bằng các sản phẩm mới có công suất điện được dán nhãn bằng hoặc vượt quá Công suất được bảo hành của Sản phẩm thay thế; 3) cung cấp Sản phẩm bổ sung để tạo ra sự khác biệt về công suất giữa công suất phát điện đo được thực tế của Sản phẩm và Công suất được bảo hành; hoặc 4) hoàn lại giá trị thị trường hợp lý của chênh lệch công suất giữa công suất phát điện đo được thực tế và Công suất được bảo hành.

Tất cả các biện pháp khắc phục theo tuyên bố bảo hành có giới hạn này sẽ được tính toán dựa trên Công suất được bảo hành của Sản phẩm tại thời điểm báo cáo yêu cầu bảo hành đầu tiên.

Canadian Solar sẽ không chấp nhận bất kỳ trường hợp trả lại Sản phẩm nào mà không có sự cho phép trước của Canadian Solar. Sau khi được chấp nhận, Canadian Solar sẽ chi trả các chi phí vận chuyển hợp lý (ngoại trừ bảo hiểm, bất kỳ khoản thuế, phí bảo hiểm nào, hoặc bất kỳ chi phí và chi phí nào khác liên quan đến thủ tục hải quan hoặc việc Người mua không hợp tác) cho việc vận chuyển Sản phẩm theo yêu cầu của Người mua đến một địa điểm được chỉ định của Canadian Solar, và để vận chuyển Sản phẩm bổ sung, sửa chữa hoặc thay thế đến vị trí lắp đặt ban đầu. Nếu Canadian Solar lựa chọn sửa chữa làm biện pháp khắc phục, thì Canadian Solar sẽ đài thọ chi phí vật liệu và nhân công hợp lý liên quan đến việc sửa chữa. Trong bất kỳ trường hợp nào, chi phí và chi phí cho việc loại bỏ, cài đặt và / hoặc cài đặt lại Sản phẩm, bao gồm phí, lệ phí, thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến bất kỳ quy định xử lý rác thải điện tử hiện hành nào, sẽ vẫn thuộc về Người mua, trừ khi nếu không được Canada Solar đồng ý bằng một văn bản có chữ ký. Canadian Solar sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào đối với bất kỳ khoản phí, lệ phí, thuế hoặc các nghĩa vụ tài chính nào khác áp dụng đối với các biện pháp khắc phục do Canadian Solar thực hiện hoặc áp dụng đối với Sản phẩm chịu các biện pháp khắc phục đó, do các quyết định của cơ quan, chính phủ hoặc tư pháp không có tại thời gian mua Sản phẩm bị ảnh hưởng.

Mọi sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm bị ảnh hưởng sẽ không làm tăng thời hạn bảo hành áp dụng. Thời gian bảo hành đối với Sản phẩm bị thay thế hoặc sửa chữa là thời gian còn lại của bảo hành đối với Sản phẩm bị ảnh hưởng. Canadian Solar bảo lưu quyền cung cấp một sản phẩm tương tự (có kích thước, màu sắc, hình dạng và / hoặc công suất tương tự) để thay thế Sản phẩm bị ảnh hưởng nếu việc sản xuất Sản phẩm bị ảnh hưởng bị ngừng hoặc sản phẩm đó không còn khả dụng. Trừ khi được Canadian Solar hướng dẫn cách khác, Người mua sẽ xử lý Sản phẩm theo tất cả các quy định hiện hành của địa phương về xử lý và tiêu hủy rác thải điện tử với chi phí riêng. Các sản phẩm đã được thay thế sẽ không được bán, làm lại hoặc sử dụng lại theo bất kỳ cách nào, trừ khi được Canada Solar cho phép rõ ràng.

NGOẠI TRỪ NHƯ CÁCH KHÁC ĐƯỢC LUẬT ÁP QUY ĐỊNH, CÁC BIỆN PHÁP BAN ĐẦU BẮT ĐẦU CỦA HÃNG CANADIAN SOLAR VÀ NGHĨA VỤ ĐỘC QUYỀN CỦA NGƯỜI MUA VÀ BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA NGƯỜI MUA ĐỐI VỚI PHẠM VI BẢO ĐẢM CÓ GIỚI HẠN BẮT ĐẦU.

QUÁ TRÌNH BỒI THƯỜNG

Nếu Người mua tin rằng nó có một khiếu nại hợp lý được bao gồm trong các bảo hành có giới hạn nêu trên, thì Người mua sẽ gửi khiếu nại đó bằng văn bản không chậm trễ quá mức, với thông tin hỗ trợ bao gồm nhưng không giới hạn ở số lượng yêu cầu, số sê-ri, hóa đơn mua hàng và các bằng chứng, cho Canadian Solar trong thời hạn bảo hành áp dụng được chỉ định ở trên đến địa chỉ sau hoặc địa chỉ tương lai như Canadian Solar có thể thỉnh thoảng cung cấp:

Châu á Thái Bình Dương 

Canadian Solar Inc.

Bộ phận dịch vụ khách hàng

199 Lushan Road, Tô Châu New District Jiangsu Trung Quốc, 215129

ĐT: +86 512 66908088

E-mail: service.cn@canadiansolar.com

Châu Mỹ

Canadian Solar Inc.

Bộ phận dịch vụ khách hàng

3000 đường Oak, Ste. 400 Walnut Creek, CA 94597 Tel: +1 855 315 8915

E-mail: service.ca@canadiansolar.com

LATAM

Canada Solar Brazil

Bộ phận dịch vụ khách hàng

999 Roque Petroni Junior Avenue, tầng 4 , Vila Gertrudes , São Paulo 04707-910

ĐT: +55 11 4637-2276 hoặc 0800 878 3587

E-mail: service.latam@canadiansolar.com

www.canadiansolar.com

EN-Rev Ku 1.2 Bản quyền © Tháng Năm. 2020 Canadian Solar Inc.

www.canadiansolar.com

EN-Rev Ku 1.2 Bản quyền © Tháng Năm. 2020 Canadian Solar Inc.

Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi 

Canada Solar EMEA GmbH

Bộ phận dịch vụ khách hàng

Landsberger Strasse 94, 80339 Munich, Đức ĐT: +49 89 5199689 0

E-mail: service.emea@canadiansolar.com

Hàn Quốc

Chi nhánh Canada Solar Inc. Hàn Quốc

Số 906 Tòa nhà Dongwoo , 328 Teheran ro Gangnam- gu Seoul, Hàn Quốc

ĐT: +82 2 539 7541

E-mail: service.kr@canadiansolar.com

Khi nhận được khiếu nại bằng văn bản như vậy, Canadian Solar có thể yêu cầu xác minh thêm về khiếu nại của Người mua về việc vi phạm một trong các bảo hành có giới hạn nêu trên.

KÝ KẾT BẢO HÀNH

Bảo hành có giới hạn này có thể được chuyển nhượng cho một bên có tư cách pháp nhân đối với Sản phẩm, miễn là Sản phẩm vẫn được lắp đặt ở vị trí lắp đặt ban đầu.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến yêu cầu bảo hành, tranh chấp đó sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng theo các điều khoản luật điều chỉnh và thủ tục giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận mua bán giữa Người mua và Canadian Solar.

KHÔNG PHẢI BẢO HÀNH ĐỘC LẬP

Người mua có quyền theo đuổi các yêu cầu theo mỗi bảo hành được nêu ở trên; với điều kiện là nếu các khiếu nại phát sinh theo nhiều bảo hành có giới hạn từ một lỗi duy nhất, thì nếu Canadian Solar khắc phục lỗi như đã nêu ở trên, thì Canadian Solar sẽ được coi là đã giải quyết tất cả các khiếu nại bảo hành hiện hành phát sinh từ lỗi đó.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

CÁC BẢO ĐẢM CÓ GIỚI HẠN ĐƯỢC ĐẶT RA SAU ĐÂY LÀ LIÊN QUAN VÀ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC ĐƠN VỊ, VÀ TẤT CẢ CÁC NGHĨA VỤ KHÁC CỦA BÊN VÀ CÁC NGHĨA VỤ ĐƯỢC ĐỒNG Ý KHI VIẾT bởi CANADIAN SOLAR. MỘT SỐ GIỚI HẠN PHÁP LÝ HOẶC KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI BẢO HÀNH, VÌ ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO NGƯỜI MUA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CANADIAN SOLAR TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ GÌ ĐỐI VỚI, THIỆT HẠI HOẶC TỔN HẠI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẶC TÀI SẢN HOẶC CHO NGƯỜI KHÁC BỊ MẤT HOẶC THIỆT HẠI DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN GÌ SẢN PHẨM CỦA NÓ HAY CÔNG DỤNG CỦA HỌ. ĐỐI VỚI MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, THEO THÔNG TƯ KHÔNG CÓ THÔNG TƯ NÀO SẼ CANADIAN SOLAR CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA, HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHIẾU NẠI THÔNG QUA HOẶC THEO NGƯỜI MUA, VÌ BẤT KỲ LỢI NHUẬN NÀO MẤT, MẤT SỬ DỤNG HOẶC BẤT CỨ SỰ CỐ NÀO , HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT BẤT KỲ LOẠI NÀO, TUYỆT ĐỐI PHÁT SINH, LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM, NGAY CẢ NẾU MẶT TRỜI CANADI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ.

ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HỢP ĐỒNG CỦA CANADIAN SOLAR, NẾU CÓ BẤT CỨ THIỆT HẠI HOẶC KHÁC, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ GIÁ MUA CHO CANADIAN SOLAR BỞI NGƯỜI MUA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ YÊU CẦU BẢO HÀNH.

BÊN MUA CẢM ƠN RẰNG CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẮT ĐẦU LÀ MỘT YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA THỎA THUẬN GIỮA CÁC BÊN VÀ RẰNG TRONG CÁC GIỚI HẠN TUYỆT ĐỐI, GIÁ MUA SẢN PHẨM SẼ KHÁC NHAU. MỘT SỐ GIỚI HẠN QUYỀN LỢI HOẶC KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, VÌ ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI MUA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI VÌ CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGƯỜI MUA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ BÊN NGOÀI BẢO ĐẢM NÀY, VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY CHỈNH TỪ TIỂU BANG HOẶC QUỐC GIA ĐẾN QUỐC GIA. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ QUYỀN BỔ SUNG NÀO BẠN CÓ THEO PHÁP LUẬT TRONG QUY ĐỊNH CỦA BẠN VỀ VIỆC BÁN HÀNG TIÊU DÙNG. MỘT SỐ THỐNG KÊ HOẶC QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRONG BÁO CÁO BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN Ở CÁC VÙNG NÀY.

GHI CHÚ

Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của tuyên bố bảo hành này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Việc lắp đặt và xử lý Sản phẩm PV đòi hỏi kỹ năng chuyên nghiệp và chỉ nên được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ. Vui lòng đọc hướng dẫn an toàn và cài đặt trước khi sử dụng Sản phẩm.

www.canadiansolar.com 

EN-Rev Ku 1.2 Bản quyền © Tháng Năm. 2020 Canadian Solar Inc.

 

Văn bản gốc (tiếng anh)

LIMITED WARRANTY STATEMENT

PHOTOVOLTAIC KU MODULE PRODUCTS

Effective June 1st, 2020

This Limited Warranty Statement applies only to the following module types (“Products”) of Canadian Solar Inc. (“Canadian Solar”): CS3K-XXXP, CS3U-XXXP, CS3W-XXXP, CS3W-XXXMS, CS3L-XXXP, CS3L-XXXMS, “XXX” in the type replaces the rated output of the module (Pmax), for example “CS3K-300P”.

This Limited Warranty Statement does not apply to Products sold to and installed in Australia, Japan, and P.R. China.

TWELVE (12) YEAR LIMITED PRODUCT WARRANTY

Subject to the exclusions contained herein, Canadian Solar warrants to the original buyer (the “Buyer”) of the Products that the Products shall be free from defects in materials and workmanship which have an effect on Products functionality under normal application, installation, use, and service conditions as specified in Canadian Solar’s standard product documentation such as the installation manual and its annexes.

Claims under this warranty will only be accepted if the Buyer can prove that the malfunctioning or non- conformity of the Products results exclusively from defects in materials and/or workmanship under normal application, installation, use and service conditions specified in Canadian Solar’s standard product documentation. This Limited Product Warranty does not warrant a specific power output of the Products, which shall be exclusively covered under the Limited Performance Warranty elaborated below.

TWENTY-FIVE (25) YEAR LIMITED PERFORMANCE WARRANTY

Canadian Solar warrants that for a period of twenty-five years the Products will maintain a level of performance as set forth below:

  • During the first year, Canadian Solar warrants the actual power output of the Products will be no less than 98% of the labeled power output.
  • From year 2 to year 25, the actual annual power decline will be no more than 0.55%; by the end of year 25, the actual power output will be no less than 84.8% of the labeled power output.

The actual power output of the Products shall be determined for verification using Standard Testing Conditions only. The actual power output measurement is either carried out by a Canadian Solar facility or by a Canadian Solar recognized third-party testing institute. Testing equipment uncertainty will be applied to all actual power output measurements.

WARRANTY EFFECTIVE DATE

The effective date of the warranties provided herein shall be the date of installation or ninety (90) days after delivery by Canadian Solar to the Buyer, whichever date is earlier.

EXCEPTIONS

The limited warranties set forth herein DO NOT apply to any Products: 1) for which Canadian Solar has not received all or part of the due payments from the Buyer; 2) which have been subject to negligence in transportation, handling, storage or use; 3) which have been repaired without Canadian Solar’s authorization or in any way tampered with; 4) which have been subject to extraordinary salt or chemical exposure; 5) which have been subject to improper installation, application, alteration, unauthorized service, or improper system design which caused constant shading to the Products; 6) which have been subject to power failure or surges, flood, fire, direct or indirect lightning strikes, or other acts of nature; 7) which have been subject to accidental breakage, vandalism, explosions, acts of war, or other events outside Canadian Solar’s control; or 8) which have been moved from its original installation location.

In addition, the limited warranties do not apply to any deterioration in the appearance of the Products (including, without limitation, any scratches, stains, rust, discoloration, or mold) or any other changes to the Products in appearance stemming from the normal wear and tear over time of product materials. Also, no warranty claim may be made if the product label, type or serial number of the applicable Products has been altered, removed or made illegible.

REMEDIES

In respect of the Twelve (12) Year Limited Product Warranty, if Canadian Solar verifies in its reasonable judgment that the Products fail to conform to the terms of the Limited Product Warranty set forth herein, Canadian Solar, at its option, will provide one of the following remedies: 1) repair the Products; 2) replace the Products with new products whose labeled power wattages equal to or exceed the Warranted Wattages of replaced Products (the Warranted Wattages is defined as the contracted power wattages of the Products minus the permissible accumulated degradation); or 3) provide a refund of the fair market value of the Products assessed based on the Warranted Wattages at the time of claim.

In respect of the Twenty-Five (25) Year Limited Performance Warranty, if Canadian Solar verifies in its reasonable judgment that  the Products fail to conform to the terms of the Limited Performance Warranty set forth herein, Canadian Solar, at its option, will provide one of the following remedies:  1) repair the Products; 2) replace the Products with new products whose labeled power wattages equal to or exceed the Warranted Wattages of replaced Products; 3) provide additional Products to make up the wattage difference between the actual measured power output wattages of the Products and the Warranted Wattages; or 4) provide a refund of the fair market value of the wattage difference between the actual measured power output wattages and the Warranted Wattages.

All remedies under this limited warranty statement shall be calculated based upon the Warranted Wattages of the Products at the time of first reporting of the warranty claim.

Canadian Solar will not accept any return of Products without Canadian Solar’s prior authorization. Once accepted, Canadian Solar will cover reasonable transportation costs (except for insurance, any taxes, duties, demurrages, or any other costs and expenses related to custom clearance or Buyer’s failure to cooperate) for shipping the Products under a claim back from the Buyer to a designated location of Canadian Solar, and for shipping the additional, repaired or replacement Products to the original installation location. If Canadian Solar opts for repair as the remedy, Canadian Solar shall cover reasonable material and labor costs related to the repair. In any event, the costs and expenses for the removal, installation, and/or reinstallation of the Products, including fees, levies, taxes or other financial duties due in relation to any applicable electronic waste disposal regulation, shall remain with the Buyer, unless otherwise agreed to by Canadian Solar in a signed writing. Canadian Solar will not pay any cost of any fees, levies, taxes or other financial duties imposed on the remedies implemented by Canadian Solar or imposed on the Products subject to such remedies, that are due to regulatory, government or judicial decisions not existing at the time of purchase of the affected Products.

Any repair or replacement of the affected Products shall not increase the applicable warranty period. The warranty period for replaced or repaired Products is the remainder of the warranty for the affected Products. Canadian Solar reserves the right to deliver a similar product (of similar size, color, shape, and/or power output) in replacement of the affected Products if production of the affected Products is discontinued or such product is otherwise unavailable. Unless instructed by Canadian Solar otherwise, Buyer shall dispose of Products in accordance with all local applicable regulations on electronic waste treatment and disposal at its own cost. Products having been replaced shall not be sold, reworked or reused in any way, unless expressly authorized by Canadian Solar.

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED BY APPLICABLE LAW, THE FOREGOING REMEDIES STATE CANADIAN SOLAR’S SOLE AND EXCLUSIVE OBLIGATION AND THE BUYER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR A BREACH OF THE FOREGOING LIMITED WARRANTIES.

CLAIM PROCESS

If the Buyer believes that it has a justified claim covered by the limited warranties set forth above, then the Buyer shall submit such claim in writing without undue delay, with supporting information including but not limited to the claimed quantity, serial numbers, purchasing invoices and proofs, to Canadian Solar within the applicable warranty period specified above to the following address, or such future address as Canadian Solar may provide from time to time:

Asia  Pacific 

Canadian Solar Inc.

Customer Service Department

199 Lushan Road, Suzhou New District Jiangsu China, 215129

Tel: +86 512 66908088

E-mail: service.cn@canadiansolar.com

Americas

Canadian Solar Inc.

Customer Service Department

3000 Oak Road, Ste. 400 Walnut Creek, CA 94597 Tel: +1 855 315 8915

E-mail: service.ca@canadiansolar.com

LATAM

Canadian Solar Brazil

Customer Service Department

999 Roque Petroni Junior Avenue, 4th floor ,Vila Gertrudes, São Paulo 04707-910

Tel: +55 11 4637-2276 or 0800 878 3587

E-mail: service.latam@canadiansolar.com

www.canadiansolar.com

EN-Rev Ku 1.2 Copyright© May. 2020 Canadian Solar Inc.

www.canadiansolar.com

EN-Rev Ku 1.2 Copyright© May. 2020 Canadian Solar Inc.

Europe, Middle East & Africa 

Canadian Solar EMEA GmbH

Customer Service Department

Landsberger Strasse 94, 80339 Munich, Germany Tel: +49 89 5199689 0

E-mail: service.emea@canadiansolar.com

South Korea

Canadian Solar Inc. Korea Branch

#906 Dongwoo Building, 328 Teheran ro Gangnam-gu Seoul, Korea

Tel: +82 2 539 7541

E-mail: service.kr@canadiansolar.com

Upon receipt of such written claim, Canadian Solar may seek further verification of the Buyer’s claim of a breach of one of the foregoing limited warranties.

WARRANTY ASSIGNMENT

This Limited Warranty is transferrable to a party taking legal title to the Products, provided that the Products remain installed in their original installation location.

DISPUTE RESOLUTION

In case of any dispute related to warranty claims, such dispute shall be referred to and finally resolved pursuant to the governing law clauses and dispute resolution procedures under the purchase agreement between the Buyer and Canadian Solar.

NOT INDEPENDENT WARRANTIES

The Buyer has the right to pursue claims under each of the warranties set forth above; provided that if claims arise under multiple limited warranties from a single defect, then if Canadian Solar remedies that defect as set forth above, Canadian Solar shall be deemed to have resolved all applicable warranty claims arising from that defect.

DISCLAIMERS

THE LIMITED WARRANTIES SET FORTH HEREIN ARE IN LIEU OF AND EXCLUDE ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR APPLICATION, AND ALL OTHER OBLIGATIONS ON THE PART OF CANADIAN SOLAR UNLESS SUCH OTHER WARRANTIES AND OBLIGATIONS ARE AGREED TO IN WRITING BY CANADIAN SOLAR. SOME JURISDICTIONS LIMIT OR DO NOT PERMIT DISCLAIMERS OF WARRANTY, SO THIS PROVISION MAY NOT APPLY TO THE BUYER IN SUCH JURISDICTIONS.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, CANADIAN SOLAR HEREBY DISCLAIMS, AND SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER FOR, DAMAGE OR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY OR FOR OTHER LOSS OR INJURY RESULTING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER ARISING OUT OF OR RELATED TO ANY OF ITS PRODUCTS OR THEIR USE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL CANADIAN SOLAR BE LIABLE TO THE BUYER, OR TO ANY THIRD PARTY CLAIMING THROUGH OR UNDER THE BUYER, FOR ANY LOST PROFITS, LOSS OF USE, OR EQUIPMENT DOWNTIME, OR FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES OF ANY KIND, HOWSOEVER ARISING, RELATED TO THE PRODUCTS, EVEN IF CANADIAN SOLAR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, CANADIAN SOLAR’S AGGREGATE LIABILITY, IF ANY, IN DAMAGES OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID TO CANADIAN SOLAR BY THE BUYER FOR THE PRODUCT IN THE CASE OF A WARRANTY CLAIM.

THE BUYER ACKNOWLEDGES THAT THE FOREGOING LIMITATIONS OF LIABILITY ARE AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES AND THAT IN THE ABSENCE OF SUCH LIMITATIONS THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCTS WOULD BE SUBSTANTIALLY DIFFERENT. SOME JURISDICTIONS LIMIT OR DO NOT PERMIT DISCLAIMERS OF LIABILITY, SO THIS PROVISION MAY NOT APPLY TO THE BUYER IN SUCH JURISDICTIONS. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE EXCLUSION OF DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO THE BUYER IN SUCH JURISDICTIONS.

YOU MAY HAVE SPECIFIC LEGAL RIGHTS OUTSIDE THIS WARRANTY, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR COUNTRY TO COUNTRY. THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT AFFECT ANY ADDITIONAL RIGHTS YOU HAVE UNDER LAWS IN YOUR JURISDICTION GOVERNING THE SALE OF CONSUMER GOODS. SOME STATES OR COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS IN THIS LIMITED WARRANTY STATEMENT MAY NOT APPLY TO YOU IN THOSE AREAS.

NOTE

In the event of any inconsistency among different language versions of this warranty statement, the English version shall prevail.

The installation and handling of PV Products requires professional skills and should only be performed by qualified professionals. Please read the safety and installation instructions before using the Products.

www.canadiansolar.com 

EN-Rev Ku 1.2 Copyright© May. 2020 Canadian Solar Inc.

One Comment

  1. thank ad nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SHOPPING CART

close